กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 

   เมื่อ : 16 พ.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย  จัดแถลงข่าว  มอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 (Public Diplomacy Award 2023) แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการทูตสาธารณะของไทย (Public Diplomacy) ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานใด ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์  และความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์ ความนิยม การยอมรับให้แก่ประเทศไทย ประชาชนชาวไทย และ/หรือความเป็นไทยในหมู่ชาวต่างประเทศ  

รางวัลการทูตสาธารณะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑. เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์  ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น จนสามารถสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ  การยอมรับ ความชื่นชม ความนิยม ให้แก่ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทย จนเป็นที่ประจักษ์ ในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถดำเนินงานตามเจตนารมณ์ต่อไป รวมถึงเป็นแบบอย่างและแนวทางให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรอื่น 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานการทูตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของประเทศไทยในมิติต่าง ๆ และ/หรือช่วยเสริมพลังบวกและอำนาจละมุนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
 

ข้อกำหนดในการเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 มีดังนี้ 
๑. จำนวนรางวัล 
กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566  
จำนวน ๑ - 3 รางวัล แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรสัญชาติไทยหรือต่างชาติ 
๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อ 
2.1  บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไปที่ดำเนินกิจกรรมอันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการทูต 
สาธารณะ โดยได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย คนไทย และ/หรือความเป็นไทยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ชาวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ  
2.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 
3. ผู้ที่สามารถเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัล 
การทูตสาธารณะ ประจำปี 2566  
3.1 บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรทั่วไป โดยสามารถเสนอชื่อตนเองหรือเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ในกรณีเสนอชื่อผู้อื่น ผู้เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น 
3.2 สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย และสถานกงสุลใหญ่ของไทย 
 

4. รายละเอียดรางวัล 
4.1  การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นการถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” ซึ่งจะจัดแสดง ที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
๔.๒ ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล 
๔.๓ การจารึกชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 
๔.๔ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ 
๔.๕ เงินรางวัลจำนวน 300000 บาท/รางวัล 
5. ขั้นตอนการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล 
คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 ภายใต้ 
คณะกรรมการมูลนิธิไทย ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการมูลนิธิไทย ผู้แทนภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน จำนวนรวม 9 คน จะร่วมกันพิจารณาผลงาน ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิไทยซึ่งเป็น ผู้ตัดสินในขั้นสุดท้าย 
6. กรอบเวลา 
6.1  เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 (ระยะเวลา 3 เดือน) 
๖.๒ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อในเดือนสิงหาคม 2566 
๖.๓ คณะกรรมการมูลนิธิไทยจะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลในเดือนกันยายน 2566 
๖.๔ พิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  

 

ทั้งนี้ แบบเสนอชื่อ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ องค์กร เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566 พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาตามเอกสารแนบ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิไทย 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 11031 หรืออีเมล info@thailandfoundation.or.th

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ