การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ

   เมื่อ : 04 ก.พ. 2566

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบการค้าในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติใน 4 โครงการเพื่อประกอบกิจการตลาด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  

1.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 โฉนดเลขที่ 191264 เนื้อที่ 0-0-92.3 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 44000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 3000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 3300 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 10000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 9900 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 ซอยบริเวณคลองหก ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 02 591 6519 และ 02 591 6520 กด 2  
 

2.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ศาลายา 3 เฟส 1 โฉนดเลขที่ 105260 เนื้อที่ 0-1-90 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 74000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี อัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 5000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 5500 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 15000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 16500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 2  ตำบลทรงคะนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร. 0 2482 4484 และ 0 2482 4485
 

ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ศาลายา 3 เฟส 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา  
 

3.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง) โฉนดเลขที่ 25227 เนื้อที่ 0-2-45 ไร่ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 135000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 9000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 9800 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 29400 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 130 555 ซอยหมู่บ้านบ้านแมกไม้ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดระยอง สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ 130 555 ซอยหมู่บ้านบ้านแมกไม้ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 038 022 081 และ 038 022 082
 

4.พื้นที่ลานตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรราชบุรี 3/2 (ทุ่งตาล) โฉนดเลขที่ 92612 เนื้อที่ 3-1-99 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 270000 บาท ระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 18000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 19700 บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 30000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 59100 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032 324 517 และ 084 387 4079  ในวันและเวลาราชการ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 6224 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th