วศ.อว. ปลื้ม!! รับรางวัล องค์กรกำหนดมาตรฐานดีเด่น (SDOs) จาก สมอ.

   เมื่อ : 28 มี.ค. 2566

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับรางวัล องค์กรกำหนดมาตรฐานดีเด่น (SDOs) โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ผู้แทน วศ. รับมอบรางวัลจาก นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา สมอ. ครบรอบ 54 ปี ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 2 สมอ.

ดร.อรสาฯ กล่าวว่า องค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDOs) คือหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดทำมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักการสากล ซึ่งเป็นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ องค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นต้น และองค์กรกำหนดมาตรฐานขั้นสูง ซึ่ง วศ.ได้เล็งเห็นความสำคัญ รวมถึงมีทรัพยากรและความพร้อมในทุกๆด้าน จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ (Specification) เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

วศ. จึงปรับบทบาทมาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ใช้อ้างอิงภายในประเทศ ซึ่ง วศ. ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations SDOs) ประเภทขั้นสูงของ สมอ. จำนวน 15 สาขา นอกจากนี้ วศ. ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization ISO) ในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางสาขาไปสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับในระดับสากลต่อไป