กระทรวง พม. ส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

   เมื่อ : 21 มี.ค. 2566

นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรขอบคุณ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ รวมทั้งมอบป้ายร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง จำกัด และร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จำกัด อีกทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และครัวเรือนเปราะบางในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ฯ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จังหวัดนนทบุรี

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางและครัวเรือนเปราะบางรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยจึงได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเน้นการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยสร้างอาชีพและสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดความมั่นคง โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน 4 มิติ คือ มิติด้านการมีส่วนร่วม มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
             

โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารชุด 5 ชั้น จำนวน 2724 หน่วย ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 8000 คน มีนิติบุคคลอาคารชุดฯ บริหารจัดการชุมชนด้วยระบบสหกรณ์บริการ ดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ และมีผลประกอบการมีกำไรสามารถปันผลให้แก่สมาชิกประมาณ 10 % ทุกปี ร้านค้าสหกรณ์ชุมชนได้รับเฉลี่ยคืน 6-10 % ต่อปี และได้นำผลกำไรมาใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของชุมชน เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการให้แก่สมาชิก เช่น ทุนการศึกษา การเยี่ยมไข้สมาชิกในกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น จากการบริหารชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลให้โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 ได้รับรางวัลระดับประเทศในระดับดีเลิศจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2563 

สำหรับการเปิดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมในมิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ได้คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูกมาจัดจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จำกัด อีกทั้งยังมอบสินค้าให้แก่ชาวชุมชนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาฝากจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ขอขอบคุณบริษัท P&G ที่นำสินค้าราคาต้นทุนมาให้ร้านค้าสหกรณ์ฯ ได้จำหน่ายให้กับผู้อยู่อาศัยในราคาย่อมเยาถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทางไปซื้อของนอกชุมชน และยังมอบผลิตภัณฑ์ ที่จำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันให้กับครัวเรือนเปราะบางที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และขอขอบคุณคณะกรรมการนิติบุคคคลอาคารชุด และคณะกรรมการสหกรณ์บริการที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด