เมื่อ : 01 ก.พ. 2566

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

 


 

ทั้งนี้บ้านผู้สูงอายุที่ทำการส่งมอบเป็นของ นายสนับ ป๊อกเชษฐ์ เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมของที่ อยู่อาศัย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการตามคุณลักษณะของผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในพื้นที่เดิมอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ