บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 5 รางวัล Asian Excellence Awards 2022 สะท้อนศักยภาพผู้นำและธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม

   เมื่อ : 07 ธ.ค. 2565

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในงาน The 12th Asian Excellence Awards 2022 จัดขึ้นโดย Corporate Governance Asia นิตยสารชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของฮ่องกง ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนถึงศักยภาพการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์และความยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดย 5 รางวัล ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1) รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”(Asia’s Best CEO) ให้แก่ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน  บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
2) รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) ให้แก่ คุณศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
3) รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Officer) ให้แก่ คุณศลยา ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – นักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืนองค์กร 
4) รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR)  
5. รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company)

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน  บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด   (มหาชน) กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือก และเป็นความภูมิใจของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกันเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมากในปีนี้ ทั้งจากวิกฤตโควิด-19 และสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยรางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บี. กริม เพาเวอร์ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดำรงอยู่และเติบโตไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าร่วมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทย ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์การทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีตลอดไป ดั่งวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)