สคบ.จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปีอย่างอลังการ

   เมื่อ : 01 พ.ค. 2565
วันที่ 29 เมษายน 2565​นำโดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565” ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ( ชั้น 4 ) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายนของทุกปี ได้กำหนดเป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น โดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค นับเป็นเวลา 43 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้า หรือบริการในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ความระมัดระวังในการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภค เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน และเกิดผลดีต่อสังคมรวมทั้งประเทศชาติ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ เทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคในหลาย ๆ ด้าน มีการนำความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเทคนิคการตลาด #ในงานนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯทุกท่านด้วยครับ โดยเฉพาะ #ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผอ.กองยุทธศาสตร์ ธปธ.ที่ได้ทุ่มเทงานการแก้หนี้ให้กับประชาชน จนได้รับการยกย่องจากภาคีเครือข่ายว่า "เป็นขวัญใจของประชาชน" ทั้งนี้ ดร.ขจรได้สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ.มาโดยตลอด รวมทั้งน้องมะปราง คู่บุญ ดร.ขจรด้วยที่สนับสนุนงานเพื่อผู้บริโภคมาด้วยกันยาวนานครับ **** รายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ผู้ได้รับโล่ประเภทบุคคล ปี พ.ศ. 2564 1.พันตำรวจโท ปริญญา ปาละ รองผู้กำกับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 2.รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3.นายสุรัช ติระกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร 1 สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา 4.นายศิริบูรณ์ เนาว์ถิ่นสุข ประธานอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านยานยนต์ 5.ว่าที่ร้อยตรี สุวุฒิ สุกิจจากร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.นางธัญวรัตณ์ จิรายุวัฒนา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตบางนา 7.นางสาวอัยรดา รางกระโทก Legal Executive ฝ่ายกฎหมาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 8.นายประกฎษฎิ์ สายชล หัวหน้าสำนักกฎหมายธรรมสาร 9.นายเฉลิมพงษ์ กลับดี หัวหน้าศูนย์ทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 10.นายวสวัตติ์ โอดทวี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ผู้ได้รับโล่ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 1.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 2.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด 3.มหาวิทยาลัยพะเยา 4.มหาวิทยาลัยเกริก 5.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กองเภสัชกรรม) 7.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 8.บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด 9.บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 11.บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 12.เดลินิวส์ (โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ) 13.บริษัท ทูเกทเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด (Thailand Plus) ผู้ได้รับโล่ประเภทบุคคล ปี พ.ศ. 2565 1.นายเอกชัย แย้มสาหร่าย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 2.นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1 3.นายสุภาพ คลี่ขจาย ที่ปรึกษาฝ่ายบรรณาธิการ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด 4.ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย 6.นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 7.นายมนตรี ปรีมาโนช อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 8.นายทรงเดช มณีเมือง อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อความบนฉลากสินค้า 9.นายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งฯ ผู้ได้รับโล่ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2.ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย