การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง

   เมื่อ : 27 ก.ค. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1 และ 2 กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผู้อยู่อาศัยในชุมชน จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง” ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565 โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันแรก เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานกีฬาแฟลต 51 - 53 เคหะชุมชนดินแดง 2

 

 

สำหรับกิจกรรม “Big Cleaning Day เคหะชุมชนดินแดง” จัดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาชุมชนดินแดง พ.ศ. 2563 – 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างสุขอนามัย การจัดการชุมชน ที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืน โดยชุมชนได้วางแผนงานมุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ประกอบด้วย การตัดแต่งกิ่งไม้ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งของเหลือใช้ การล้างทำความสะอาดถนนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนการจัดระเบียบชุมชน โดยกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 พื้นที่ คือ เคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลต 1-17) และเคหะชุมชนดินแดง 2 (อาคารแฟลต 33-64 , ช1-ช6 และอาคารแฟลตขวาง 6007-6008)