ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูความพร้อมทีมแพทย์สหสาขา ให้การตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็กได้แม่นยำ รวดเร็ว

   เมื่อ : 10 ก.ค. 2567

ร่างกายของมนุษย์มีการเจริญเติบโตขึ้นตามวัย คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ในบางครั้ง เรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด โดยเฉพาะโรคยากและซับซ้อนที่เกิดกับเด็ก ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง รวมไปถึง ความผิดปกติของทารกแรกเกิด และโรคต่อมไร้ท่อในเด็กที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งความผิดปกติหรือโรคที่พบได้เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า เราตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีพัฒนาการการเติบโตที่สมวัย ที่ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง ซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรคยากของเด็กหลากหลายสาขา เรามีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ ทีมงาน และเครื่องมือ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ ทำให้สามารถตรวจ วินิจฉัย และรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ซึ่งในปี 2567 ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็น โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้อันดับที่ 27 จาก 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

 

นพ. ปรีชา เลาหคุณากร หัวหน้าศูนย์กุมารเวช และแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ กุมารแพทย์โรคหัวใจในเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบเป็นอันดับ 1 ในบรรดาความพิการแต่กำเนิดทั้งหมด และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด กว่า 25% ของทารกเหล่านี้ต้องได้รับการผ่าตัดหรือการสวนหัวใจเพื่อช่วยชีวิต และกว่า 15% ของเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำเนิดไม่อาจอยู่รอดจนถึงวัยผู้ใหญ่ ถึงแม้สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจพิการยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยแวดล้อมที่ช่วยเสริม เช่น กรรมพันธุ์ หรือ ระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์ ป่วยเป็นหัดเยอรมัน เบาหวานไม่ได้รับการควบคุม หรือทานยาบางประเภท 

 

ความผิดปกติของหัวใจมีตั้งแต่ผิดปกติเพียงเล็กน้อย เช่น รูรั่วที่ผนังหัวใจ จนถึงผิดปกติที่ซับซ้อนมาก เช่น ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ หลอดเลือด ขนาด และจำนวนห้องหัวใจ เป็นต้น ในกรณีที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการทำงานของหัวใจ การเจริญเติบโต หรือการใช้ชีวิตในระยะยาว ไม่จำเป็นต้องรักษาแก้ไขความผิดปกตินั้น เพียงแค่ติดตามสุขภาพเป็นระยะ ๆ ส่วนรายที่มีความผิดปกติมาก มักจะมีอาการหายใจเร็ว หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ออกซิเจนในเลือดต่ำ รวมถึงมีการเจริญเติบโตช้า ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไข ส่วนบางรายอาจแก้ไขได้ด้วยวิธีการสวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งต้องใช้ทีมศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านหัวใจเด็กและศัลยแพทย์หัวใจเด็กที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถทำการวินิจฉัยและวางแนวทางการรักษาผ่าตัดได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว