AI ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

   เมื่อ : 08 ก.ค. 2567

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานฟอรั่ม AI ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 - 18.00 น. ห้อง WORLD BALLROOM ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รายได้การจัดงานครั้งนี้เพื่อสมทบทุนการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจการสาธารณประโยชน์ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  การจัดงาน Engineer Dongtan Forum ทุกครั้ง ได้คำนึงถึงเรื่องราวและสถานการณ์ทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ที่รัฐบาลและประชาชนทุกหย่อมหญ้า สามารถนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนาต่อยอดให้ยืนหยัดและเหมาะสมในทุกสภาวะได้อย่าง ในงานมีองค์ปาฐกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ เข้ามาร่วมให้ความรู้จำนวน 9 ท่าน นำโดย ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ศ.ดร.วันชัย ยอดสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต  คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.รสยา เธียรวรรณ  Executive Vice President Technology Development for Future Energy New Business and Infrastructure PTT Public Company Limited คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ดาวรกมล Managing Director & Distinguished Visionary Architect KASIKORN BUSINESS TECHNOLOGY GROUP (KBTG) และคุณนิติ เมฆหมอก Honorary President Thai loT Association CEO.Synergy Technology & Syn Hub Digi-Tech Community

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกมาโชว์ผลงานกว่า 25 โครงการ และโครงการเหล่านี้ได้นำมาก่อให้เกิดผล นำไปใช้การพัฒนากิจการสำคัญและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการจัดงาน Dongtan Engineer Forum ของสมาคมฯ ทุกครั้งที่ผ่านมา มีองค์ปาฐกที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาอย่างน่าสนใจ อีกทั้งมอบรายได้ให้กับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรับฟัง LIVE ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ได้ทั้งทุกสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ