“ขยับ เท่ากับ รักสุขภาพ” เรื่อง(ไม่)ลับของการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ในสัปดาห์แห่งเวชศาสตร์วิถีชีวิต 2567

   เมื่อ : 23 พ.ค. 2567

เนื่องในโอกาสสัปดาห์แห่งเวชศาสตร์วิถีชีวิต 2567 (Lifestyle Medicine Week 2024) ช่วงวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2567 นี้ ทางสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยได้เผยถึงแนวทางตามองค์การอนามัยโลก ถึงการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะป้องกันและจัดการกับโรคต่างๆได้ เช่น โรคหัวใจและเบาหวาน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง รักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี https://www.tlwa.or.th/lmweek