BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย มอบเงินเพื่อสร้างบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 4 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครราชสีมา

   เมื่อ : 31 มี.ค. 2567

นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวรัตนมณี บุญยืน ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 180000 บาท ให้กับนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส  นายอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนรับมอบ  เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ” ให้กับ นางดำ  ใจรักษา อายุ 72 ปี อาศัยอยู่ ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 

โครงการ HOME & HOPE  ซึ่ง BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป