บ้านท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับโล่ชนะเลิศ หมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับภาค ประจำปี 2566

   เมื่อ : 08 มี.ค. 2567

บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนำโดย นายภานุพันธ์ จินดาพล ผู้ใหญ่บ้านท่าฉัตรไชย รับโล่ชนะเลิศ หมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ระดับภาค ประจำปี 2566 และนำผลการดำเนินงานจัดแสดง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายเกรียง กัลป์ตินันท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) Village Committee Day 2024”  และมอบโล่รางวัล และถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่หมู่บ้าน และโล่รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ทั้งระดับภาค และระดับเขต ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมด้วย นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย  เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติภายในงาน

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคมของทุกปี เป็น ”วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของหมู่บ้านตามแนวทาง ”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพื่อพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ อย่างสมดุล รวมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีคณะกรรมการหมู่บ้านในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระงานของทางราชการภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่

โดยประธานในพิธี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ได้อ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความยินดีและชื่นชม กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถึงความทุ่มเทเสียสละ การสร้างอาชีพ ความสุขให้พี่น้องของหมู่บ้าน

 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดงาน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) Village Committee Day 2024” ในส่วนกลางขึ้น ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยภายในงานพบกับเวทีเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งตามกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างยั่งยืน” รวมทั้งกิจกรรม กม. พาชมนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลทั้งระดับเขต และระดับภาค ทั้ง 18 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ ได้