SCM ตอกย้ำความสำเร็จ คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” 3 ปีซ้อน พ่วงด้วย  AMG ระดับ 5 เหรียญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   เมื่อ : 13 พ.ย. 2566

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ”SCM” ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ ”MLM”) แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการประเมินผลในโครงการสำรวจ  การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 782 บริษัท ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย SCM ได้คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ”ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่  3  และในปีนี้ยังได้รับคะแนนระดับ 5 เหรียญ (AGM Checklist 2566)  ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จากบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งหมด 227 บริษัท

            

โดยนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การที่บริษัทฯ คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ”ดีเลิศ ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องถึง 3 ปีซ้อน หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กร สู่การเติบโตไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ ” Inspiration For Your Being ” ส่งผลให้บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร (One-stop Services) สู่การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจในการดำเนินงานของ SCM

                

ด้าน นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์ เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การบริหารการจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถือเป็นกลไกลที่สำคัญของการตัดสินใจของนักธุรกิจ รวมไปถึง การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  ที่สะท้อนถึงการที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคะแนนระดับ 5 เหรียญ (AGM Checklist 2566)  ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ในครั้งนี้อีกด้วย