วช. จัดงานครบรอบ 64 ปี สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ชูบทบาท หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

   เมื่อ : 24 ต.ค. 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานเนื่องในโอกาสที่ วช. ครบรอบ 64 ปี ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและ นวัตกรรม” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจ และหน้าที่ ของ วช. รวมถึงนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ วช. ปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 64 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วช. ได้พัฒนาบทบาทสำคัญ ในการกำหนดภูมิทัศน์ของการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเป็นสื่อกลาง ในการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเชื่อมโยงงานวิจัยกับเครือข่าย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ  ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ ต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ได้นำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ เทคโนโลยี กลไกที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อความท้าทายเร่งด่วน ที่ประเทศกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดูแลสุขภาพ ไปจนถึงความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมจากนวัตกรรมทางการเกษตรไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางสังคมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย

วช. จึงได้จัดงานเนื่องในโอกาสที่ วช. ครบรอบ 64 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ วช. และเผยแพร่ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ โดยยกระดับโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูล ความรู้ การวิจัยและนวัตกรรม ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา ให้ความรู้ทางวิชาการ นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย และกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ด้วยประดิษฐกรรม และผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย ภาคการประชุมในประเด็นสําคัญซึ่งมีผลงานวิจัยพร้อมใช้ ประโยชน์มาจัดแสดง เช่น ผลิตภัณฑ์อินทรีย วิถีคุ้งบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคีเฟอร์น้ำสับปะรด ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด และผลิตภัณฑ์ผลสําเร็จจากโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่นํามาจัดแสดงกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา ในประเด็นสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม Global Partnership & Power of Young Researcher ประเด็นในหัวข้อ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมเสวนา NRCT Talk: 64 ปี วช. อาทิ ทิศทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย และกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ด้วประดิษฐกรรม และผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์

 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ภายใต้แนวคิด “64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและ นวัตกรรม” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ