กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมฟื้นฟูคลองวัดนางสาว พร้อมเร่งเครื่องตรวจโรงงานอย่างเข้มข้น สร้างสมดุลให้โรงงานรักชุมชน ชุมชนรักโรงงาน เป็นไปตามนโยบาย MIND 4 มิติ

   เมื่อ : 29 ก.ย. 2566

กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการตามนโยบาย MIND ใช้ “หัว และใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง 4 มิติ โดยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องดูแลการประกอบการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยการร่วมฟื้นฟูคลองวัดนางสาว เป็นหนึ่งในความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเล็งขยายผลการฟื้นฟูไปยังลำคลองสายอื่น ๆ ในปีถัดไป เช่น คลองมาพิทักษ์ราษฎร์ คลองน้อย และคลองมะเดื่อ เป็นต้น

นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้เร่งดำเนินการตรวจโรงงานทั่วประเทศอย่างเข้มงวดในทุกมิติ ตามเงื่อนไขและข้อกฎหมายการประกอบกิจการอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีการประกอบการที่ดี ลดข้อขัดแย้ง และขจัดปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนและสังคม สร้างสมดุลให้โรงงานรักชุมชน ชุมชนรักโรงงาน เป็นไปตามนโยบาย MIND 4 มิติ โดยในพื้นที่คลองวัดนางสาว กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เครือข่ายภาคประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่คลองวัดนางสาว จำนวน 13 แห่ง ร่วมฟื้นฟูคลองวัดนางสาว โดยการยกระดับโรงงานให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว และเข้าร่วมกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของทุกโรงงาน มีการยกปลายท่อน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นและเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน พร้อมการติดตั้งเครื่องตีน้ำเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำ ส่งผลให้แหล่งน้ำชุมชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังเกิดการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนได้อย่างเป็นสุข