BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE  ปีที่ 3 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี

   เมื่อ : 08 ส.ค. 2566

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง นางกนกวรรณ คิวเจริญ ผู้จัดการสำนักงานสระบุรี นางสาวอรพรรณ พรหมเดช ผู้จัดการสำนักงานสุพรรณบุรี และพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ปลัดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภาณุพงศ์  ศิริ นายอำเภอสระโบสถ์ ร่วมส่งมอบบ้าน BAM  “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3ให้แก่ คุณมารินทร์ รัตนงาม ตำบลลุ่มมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์จังหวัดลพบุรี  

 

โครงการ HOME & HOPE  การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เพียงพอกับการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป