เมืองไทยประกันชีวิต รับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   เมื่อ : 17 พ.ค. 2566

นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัทฯ รับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรเครือข่ายตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในกิจกรรม สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023 ภายใต้แนวคิด “Innovation for Gender Equality : ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ซึ่งประกาศเกียรติคุณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เมืองไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศด้านการสร้างรายได้และการออม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงประกันชีวิตได้ โดยไม่มีเงื่อนไขที่เป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศ