เมื่อ : 27 เม.ย. 2566

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meeting)  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท  พร้อมกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ