เมื่อ : 16 เม.ย. 2566

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม มอบเงินจำนวน 500000 บาท ให้แก่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 ดำเนินโครงการ “ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง” เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยมี พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 รับมอบจากคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ  กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1