เมื่อ : 03 เม.ย. 2566

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ผ่านระบบ Video conference  โดยมี นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติภายในสำนักงานใหญ่ และผู้แทนจากสำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัด รวม 75 แห่ง เข้าร่วมอบรมผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 200 คน ณ อาคาร 5 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวปิยนุช จันทน์สุคนธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  และนางสาวนวพร ปั้นจันทร์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

สำหรับการอบรบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ