บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวกองทุน KKP CHINA-H รับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว กองทุนเดียวครอบคลุมหุ้นจีนทุกตลาด ทั้ง Onshore และ Offshore

   เมื่อ : 25 ก.พ. 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) จับโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนหลังการยุตินโยบายโควิด-19เป็นศูนย์ (Zero Covid-19) เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์ (KKP CHINA-H) กองทุนที่บริหารแบบ Passive เพื่อให้ผลดำเนินงานเป็นไปตามดัชนี MSCI CHINA ALL SHARES ที่ครอบคลุมการเติบโตของหุ้นจีนทุกตลาด ทั้ง Onshore และ Offshore โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2566 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหุ้นจีน ด้วยมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อเพียง 1000 บาท

 

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2566 โดยเฉพาะการเปิดเมืองของจีนอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นปี 2566 และการที่ภาคครัวเรือนมีอัตราการออมสะสมสูงกว่าปกติจากการปิดเมืองในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่สำคัญ ประกอบกับ รัฐบาลจีนทยอยออกมาตรการมุ่งเน้นแก้ปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้หลายบริษัทเพิ่มทุนได้สำเร็จและเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่ต้องการซื้อบ้าน รวมถึงโอกาสที่นโยบายของรัฐบาลจะสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นหาก หลี่เฉียง ซึ่งมีวิสัยทัศน์เปิดกว้างและสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากหลี่เค่อเฉียงในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ มูลค่าของตลาดหุ้นจีน MSCI China All Shares มี Forward P/E ratio ที่ 14.4 เท่า ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เพราะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 15.3 เท่า (ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566) ด้วยเหตุนี้ ทางบลจ.เกียรตินาคินภัทรจึงได้นำเสนอกองทุน KKP CHINA-H เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน

 

สำหรับ กองทุน KKP CHINA-H ระดับความเสี่ยง 6 เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจและหรือได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน จุดเด่นของกองทุน KKP CHINA-H คือ การลงทุนในหุ้นจีนครอบคลุมทุกตลาด ทั้ง A-Shares / B-Shares / H-Shares / Red-Chips / P-Chips / ADRs ผ่านการลงทุนใน ETFs หลายกองทุน โดยเป็นกองทุนหุ้นจีน Passive กองทุนแรกที่มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี MSCI China All Shares Index ซึ่งสะท้อนการเติบโตของหุ้นจีนในทุกตลาดตามสัดส่วนอย่างแท้จริง โดยกองทุน KKP CHINA-H จะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด

 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

ข้อมูลกองทุน KKP CHINA-H FUND :

·      เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 2566

·      มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 1000 บาท ครั้งถัดไป 1000 บาท

คำเตือน

·         การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

·         ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

·         กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of Funds) ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ

·         กองทุนนี้จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

·         โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ