เมื่อ : 24 ม.ค. 2566

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่ง บสส. ได้ร่วมมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของกองทุนพระดาบสสัญจร และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุนๆ ละ 2000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ