การบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand และ งานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028”

   เมื่อ : 16 ม.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล และงานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028” โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนคณะทูตและกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศและหอการค้าร่วมต่างประเทศประจำประเทศไทย สื่อมวลชน และภาคเอกชน

 

การบรรยายสรุปครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ภายใต้หัวข้อ “Future of Life: Living in Harmony Sharing Prosperity” พร้อมย้ำขอรับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกองค์การนิทรรศการนานาชาติ (Bureau International des Expositions: BIE) ซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเจ้าภาพในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
 

นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo คือวาระแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่ โดยจะเป็นการเป็นเจ้าภาพ Expo ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สร้างประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาค นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ให้ข้อมูลแนวคิดการจัดงานที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญใน 3 มิติ ได้แก่ People Planet และ Prosperity โดย Expo 2028 จะเป็นเวทีให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันนำเสนอแนวทางและนวัตกรรมสู่ชีวิตในอนาคตที่ยั่งยืน โดยมีประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 


 

นอกจากนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ย้ำว่าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Expo เป็นข้อริเริ่มและถูกขับเคลื่อนอย่างเต็มที่จากในพื้นที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาวของจังหวัด ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ทำให้ภูเก็ตเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้เสริมในประเด็นดังกล่าว โดยนำเสนอจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต ทั้งความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการจัดงาน ซึ่งการจัดงาน Expo จะช่วยพัฒนาพื้นที่และชุมชนในภาพรวมด้วย 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรดร แก้วลาย ที่ปรึกษาโครงการ Expo 2028 Phuket Thailand ได้นำเสนอแนวคิดและเอกลักษณ์ของการออกแบบพื้นที่จัดงานภายใต้แนวคิด “Flow of Nature” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ประโยชน์หลังการจัดงานที่จะปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวการแพทย์ระดับโลก (World Medical and Wellness Centre) ซึ่งจะสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่คนในพื้นที่และในภูมิภาคต่อไป

หลังจากการบรรยายสรุปฯ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง “Local to Global: Phuket Expo 2028” ณ วิเทศสโมสร เพื่อเปิดตัวการสมัครของไทย โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน Expo 2028 Phuket Thailand โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจาก Phuket Young Ambassadors และนางสาวมานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นางสาวไทยประจำปี 2565 ที่เป็นชาวภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอต่อคณะทูต ผู้แทนต่างประเทศ และสื่อมวลชนในงานด้วย รวมทั้งมีการนำเสนอความโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวยั่งยืน/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ประเทศไทยเสนอในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo ด้วย