เมื่อ : 11 ม.ค. 2566

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการค้าหรือจัดทำที่จอดรถภายใน โครงการเมืองใหม่บางพลี บางส่วนของโฉนดเลขที่ 5967 เนื้อที่ประมาณ 2-1-30 ไร่ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 600000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี ทำสัญญาคราวเดียว (ปลอดค่าเช่า 3 เดือน) อัตราค่าเช่า ปีที่ 1 เดือนละ 75000 บาท ปีที่ 2 เดือนละ 77300 บาท ปีที่ 3 เดือนละ 79800 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 100000 บาทกำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 239400 บาท 
 

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติกำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0 2351 6693 และ 0 2351 6224  และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2351 3772 และ 0 2315 3774-75 ในวันและเวลาทำการ