การเคหะแห่งชาติ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส แสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อต้านการรับสินบน

   เมื่อ : 20 ธ.ค. 2565

พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานใน “พิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ” ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมี คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ