ศุภาลัย ผนึกคู่ค้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

   เมื่อ : 30 พ.ย. 2565

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัทคู่ค้า ประจำปี 2565 ในหัวข้อมุมมองภาพลักษณ์บริษัทฯ ในปัจจุบัน การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และการประเมินความเสี่ยงในมุมมองคู่ค้า รวมถึงวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของคู่ค้า เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งด้านสินค้าและการให้บริการ โดยมุ่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งยังคงยึดมั่นการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อนำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน (ESG)  ต่อไป