เมื่อ : 29 พ.ย. 2565

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วม “กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ครั้งที่ 3” ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2022” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อเป็นการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริต โดยนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565