บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ จัดประชุมวิชาการออนไลน์ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022 ภายใต้แนวคิด BDMS Beyond 50 Years : Looking Towards The Centennial

   เมื่อ : 07 พ.ย. 2565

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด หรือ BDMS จัดประชุมวิชาการออนไลน์ BDMS Golden Jubilee Scientific Conference 2022 ภายใต้แนวคิด BDMS Beyond 50 Years : Looking Towards The Centennial เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด บุคกลทางการแพทย์ บุคลากรในเครือข่ายและบุคคลที่สนใจ กว่า 108 หัวข้อ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ มากกว่า 150 ท่าน มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 2500 คน

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานการจัดงาน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BDMS กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการ เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการกลับมาจัดครั้งแรกในรอบ 2 ปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มเปิดดำเนินงานมาครบรอบ 50 ปี จึงเป็นวาระพิเศษที่บริษัทได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “BDMS Beyond 50 years: Looking Towards the Centennial” ซึ่งจะเป็นงานที่รวบรวมความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของ 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล กายภาพ และ รังสีวิทยา ร่วมกับการจัดประชุมด้านนวัตกรรมในงานด้านคุณภาพ เป็นการจัดประชุมออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลในเครือ ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรม มุมมองและรวมถึงบริษัท Start Up ที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยี ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้มีศักยภาพสู่การเป็น Smart Healthcare มากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้ หัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้ทางวิชาการพยาบาลและเภสัชกรมุมของประเทศไทย โรงพยาบาลควรเตรียมพร้อมตนเองอย่างไร เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ เทคนิคการรักษาแนวใหม่ในโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน ภาวะผู้มีบุตรยาก แนวทางการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจวิถีใหม่ โมเดลการดูแลผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตฉุกเฉิน เทคโนโลยีดิจิตัลช่วยทันตแพทย์ใส่รากฟันเทียม เวชศาสตร์นิวเคลียร์เทรนด์ใหม่ช่วยลดผลข้างเคียงในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์อย่างยั่งยืน  (Sustainable Quality Innovation) มุมมองใหม่ยุคดิจิทัลในวิชาการพยาบาล อัพเดทแนวทางการใช้วัคซีนเพื่อรักษา COVID-19  Robot-assisted Therapy ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และ แนวทาง PDPA เพิ่มมาตรการป้องกันระบบสาธารณสุข เป็นต้น โดยสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ยังสามารถเข้าชมการบรรยายแบบย้อนหลังได้เป็นระยะเวลากว่านาน 2 เดือน ถึง 31 ธันวาคม 2565  ได้ที่ www.bdmsannualmeeting.com