NSI นำสินประกันภัย รับรางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

   เมื่อ : 03 พ.ย. 2565

นายอาชว์ ฟูศรีบุญ ผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ในประเภทรางวัล  Commended Sustainability Awards  ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2022 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (ESG) โดยความสำเร็จที่ได้รับเกิดจากกลยุทธ์การดำเนินงานการรับประกันภัยอย่างรอบคอบระมัดระวัง เน้นให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนนายหน้า และพนักงานเป็นสำคัญ (People Centric) พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาภาวะโลกร้อน (Climate Change) รวมถึงบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THIS ประจำปี 2565 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ