BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง

   เมื่อ : 27 ต.ค. 2565

นายพงศธร มณีพิมพ์ รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค นายชะลอ อุตะปะละ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 300000 บาท ประกอบด้วย  1. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Vital Sign Monitor จำนวน 1 เครื่อง  3. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็ก จำนวน 1 เครื่อง 4. เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง  5. เครื่องวัดความดันชนิดปรอทแบบล้อเลื่อน จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ ทันตแพทย์ ชัยเมศวร์ ซุ่นอื้อ  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ