BAM มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

   เมื่อ : 19 ก.ย. 2565

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตู้ตรวจการได้ยินเครื่อง Electric Pulp  เครื่องวัดความดันโลหิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

 

โดยมี ทันตแพทย์ สรรประชา พุกอ่อน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป