การเคหะแห่งชาติแปลงขยะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส

   เมื่อ : 18 ก.ย. 2565

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในการจัด "กิจกรรมการส่งมอบขยะอนินทรีย์ (รีไซเคิล) และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร)" ภายใต้  "โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office"  ส่งมอบผ่านมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส แบ่งปันความสุข สู่สังคมที่มีคุณภาพ ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 

นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office ภายใต้แนวคิด “เขียวสะอาดกายสบายใจ” โดยได้ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูทัศนียภาพภายในสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาดร่มรื่น และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เกิดความตระหนัก รับรู้ และเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท และมีแนวทางในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลและสิ่งของเหลือใช้มาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ประกอบด้วย ขยะอนินทรีย์ (รีไซเคิล) จำนวน 220 กิโลกรัม และขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) จำนวน 3,383 กิโลกรัม พร้อมส่งมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาส ถือเป็นกิจกรรม CSR ของการเคหะแห่งชาติที่ส่งมอบความห่วงใยให้กับสังคม 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ